Definities

In deze algemene voorwaarden – hierna: ‘de Algemene Voorwaarden’ – worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Flextra Vertaalservice’: De eenmanszaak die handelt onder de bedrijfsnaam Flextra Vertaalservice, gevestigd op het adres Jan Maenenstraat 33 te (6363 AG) Wijnandsrade, Nederland, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel met nummer 14064514, en die als opdrachtnemer Werk levert aan Opdrachtgever.
Offerte’: Een schriftelijke aanbieding aan Opdrachtgever met formulering van de voorwaarden waartegen een opdracht – het ‘Werk’ – kan worden verricht.
Opdracht’: Een opdracht van Opdrachtgever aan Flextra Vertaalservice tot het verrichten van Werk.
Opdrachtbevestiging’: De schriftelijke of elektronische bevestiging door Flextra Vertaalservice van de door Opdrachtgever al dan niet naar aanleiding van een Offerte verstrekte Opdracht.
Opdrachtgever’: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Offerte aanvraagt bij of een Opdracht verstrekt aan Flextra Vertaalservice.
Overeenkomst’: De overeenkomst van opdracht die tot stand komt door het accepteren van een Offerte van Flextra Vertaalservice door Opdrachtgever dan wel het verlenen van een Opdracht door Opdrachtgever aan Flextra Vertaalservice.
Werk’: Alle in de Opdrachtbevestiging overeengekomen werkzaamheden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot vertaal-, lokalisatie-, revisie-, redactie-, proeflees-, transcriptie-, copywriting-, ondertiteling-, typesetting-, dtp-, voice-over- en tolkdiensten, evenals daartoe benodigde voorbereidende en/of bijkomende handelingen en adviserende diensten.

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Flextra Vertaalservice en de Opdrachtgever. De toepasselijkheid van andere voorwaarden, waaronder begrepen die van Opdrachtgever of van derden, wordt door Flextra Vertaalservice uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij Flextra Vertaalservice voorafgaand aan het aangaan van de Overeenkomst expliciet en schriftelijk heeft ingestemd met de toepassing van die andere voorwaarden.
1.2 Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover daarmee door Flextra Vertaalservice steeds schriftelijk en per Opdracht is ingestemd.
1.3 Indien een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, laat dat de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverlet.

Artikel 2. Offertes en totstandkoming van de Overeenkomst

2.1 Alle offertes, prijsindicaties en prijsopgaven van Flextra Vertaalservice zijn vrijblijvend. Opdrachtgever kan daaraan geen rechten ontlenen.
2.2 Prijsopgaven en opgegeven leveringstermijnen kunnen te allen tijde worden herroepen zolang Flextra Vertaalservice nog niet bekend is met de (omvang van de) volledig te vertalen of te bewerken tekst.
2.3 De Overeenkomst, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, komt tot stand wanneer een schriftelijke aanvaarding door de Opdrachtgever van een specifiek tot hem gerichte Offerte van Flextra Vertaalservice door Flextra Vertaalservice middels een Opdrachtbevestiging wordt bevestigd aan de Opdrachtgever. Zelfs indien geen Offerte voorafgaat aan een mondelinge, schriftelijke of elektronische opdrachtverstrekking door de Opdrachtgever komt er geen Overeenkomst tot stand zonder Opdrachtbevestiging.
2.4 Als Opdrachtgever wordt beschouwd degene die de Opdracht aan Flextra Vertaalservice heeft gegeven, tenzij deze daarbij uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven te handelen op last, uit naam en voor rekening van een derde en mits naam en adres van deze derde gelijktijdig aan Flextra Vertaalservice zijn verstrekt.
2.5 Indien Flextra Vertaalservice er in redelijkheid aan twijfelt of de Opdrachtgever in staat zal zijn diens betalingsverplichtingen na te komen is Flextra Vertaalservice gerechtigd, alvorens aan te vangen met de uitvoering van de Opdracht, of alvorens de uitvoering daarvan voort te zetten, van de Opdrachtgever afdoende zekerheid en eventueel een gedeeltelijke of volledige aanbetaling van de Opdrachtsom – zijnde het loon van Flextra Vertaalservice en de in rekening te brengen kosten, inclusief verschotten (kosten van derden) – te verlangen.

Artikel 3. Wijziging en annulering van opdrachten

3.1 Wijzigingen en aanvullingen in de Opdracht kunnen alleen met schriftelijke toestemming van Flextra Vertaalservice plaatsvinden.
3.2 Indien de Opdrachtgever na de totstandkoming van de Overeenkomst wijzigingen anders dan van geringe aard aanbrengt in de Opdracht, is Flextra Vertaalservice gerechtigd de leveringstermijn en/of de in rekening te brengen Opdrachtsom aan te passen of de Opdracht alsnog te weigeren (opzegging Overeenkomst). Indien de Opdracht wordt geweigerd, is de Opdrachtgever gehouden tot betaling van de reeds uitgevoerde werkzaamheden en is lid 3 van dit artikel van overeenkomstige toepassing.
3.3 Indien een Opdracht na het aangaan van de Overeenkomst door de Opdrachtgever wordt geannuleerd, is de Opdrachtgever gehouden tot volledige betaling van de reeds door Flextra Vertaalservice uitgevoerde werkzaamheden. Daarnaast dient de Opdrachtgever, indien van toepassing, een vergoeding te betalen berekend op basis van het uurtarief als vermeld in de Opdrachtbevestiging, dan wel tegen het uurtarief van € 59,95 (exclusief btw) indien dit niet bij opdracht is overeengekomen, voor de reeds uitgevoerde overige werkzaamheden. Pas na volledige betaling is Flextra Vertaalservice ertoe gehouden door haar verricht Werk ter beschikking te stellen aan de Opdrachtgever. Flextra Vertaalservice staat in dat geval niet in voor de conformiteit van het Werk.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

4.1 Het staat Flextra Vertaalservice te allen tijde vrij door Opdrachtgever opgedragen meerwerk te verrichten of te weigeren. Indien de Opdracht tot meerwerk wordt geaccepteerd, is Flextra Vertaalservice ertoe gerechtigd de kosten van het meerwerk in rekening te brengen bij de Opdrachtgever. Het ontbreken van een schriftelijke Opdracht laat de aanspraak op vergoeding van meerwerk onverlet. De kosten (Opdrachtsom) gepaard gaande met het meerwerk kunnen afwijken van de voor de oorspronkelijke Opdracht afgesproken prijsafspraken. Indien er sprake is van substantiële afwijkingen zal Flextra Vertaalservice dat vooraf aan Opdrachtgever aangeven.
4.2 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, mag Flextra Vertaalservice een Opdracht (mede) door derden laten uitvoeren, in welk geval op deze Algemene Voorwaarden ook door en ten behoeve van deze ingeschakelde derde een beroep kan worden gedaan.
4.3 De Opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem gegeven aanwijzingen. De Opdrachtgever is gehouden om op verzoek, indien mogelijk, een inhoudelijke toelichting op de te vertalen tekst te geven en, indien aanwezig, relevante documentatie en terminologie ter beschikking van Flextra Vertaalservice te stellen. Verzending van bedoelde informatie geschiedt steeds voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 5. Leveringstermijn en tijdstip van levering

5.1 Indien in de Opdrachtbevestiging of de Offerte een leveringstermijn is aangegeven is deze leveringstermijn slechts indicatief (streefdatum), tenzij dit uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien blijkt dat levering binnen de termijn niet mogelijk is, zal Flextra Vertaalservice de Opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk in kennis stellen en met de Opdrachtgever in overleg treden om nadere afspraken te maken.
5.2 Flextra Vertaalservice zal niet door het enkele overschrijden van de termijn en zonder ingebrekestelling in verzuim zijn. Overschrijding van de leveringstermijn kan op zichzelf geen grond zijn voor ontbinding van de Overeenkomst door de Opdrachtgever. Ingeval van ontbinding door de Opdrachtgever is Flextra Vertaalservice niet gehouden tot enige schadevergoeding. De ontbinding door de Opdrachtgever laat onverlet de verplichting van de Opdrachtgever tot betaling van de reeds uitgevoerde werkzaamheden. Behoudens indien er – zoals hiervoor bedoeld – sprake is van een uitdrukkelijk overeengekomen uiterste leveringstermijn en de overschrijding van die termijn niet aan de Opdrachtgever te wijten is, is Opdrachtgever gerechtigd tot eenzijdige ontbinding van de Overeenkomst, mits op de uitvoering in redelijkheid niet langer kan worden gewacht.
5.3 In geval van ontbinding door de Opdrachtgever kan Flextra Vertaalservice niet gehouden worden tot enige schadevergoeding. De ontbinding door de Opdrachtgever laat de verplichting van de Opdrachtgever tot betaling van de reeds uitgevoerde werkzaamheden onverlet. Eventueel door Opdrachtgever reeds voor de ontbinding verrichte betalingen blijven te allen tijde verschuldigd en de ontbinding kan in zoverre dus nooit geacht worden terugwerkende kracht te hebben.
5.4 De levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden op tijdstip van verzending van het Werk aan de Opdrachtgever. Als tijdstip van verzending geldt het moment van terpostbezorging, afgifte aan de koerier of, bij elektronische verzending, het moment waarop het communicatiemiddel de verzending heeft voltooid.
5.5 De Opdrachtgever zal van rechtswege in verzuim zijn indien hij weigert de prestatie in ontvangst te nemen, waarbij het bepaalde in artikel 6 van overeenkomstige toepassing is.

Artikel 6. Honorarium, betaling en zekerheid

6.1 De bij Opdrachtgever in rekening te brengen Opdrachtsom kan steeds worden gebaseerd op:
a. Een door Flextra Vertaalservice gehanteerd tarief per woord, pagina, zin of minuut, of
b. Een door Flextra Vertaalservice gehanteerd uurtarief (waarbij desgewenst de verwachte te spenderen tijd vooraf kan worden geïndiceerd), of
c. Een door Flextra Vertaalservice gehanteerd minimumtarief per Opdracht, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.
d. Een door Flextra Vertaalservice gehanteerde projectprijs gebaseerd op een of meer van de hierboven onder a t/m c genoemde tarieven, plus eventuele bijkomende kosten.
6.2 Flextra Vertaalservice kan naast de Opdrachtsom tevens verschotten (door derden in rekening gebrachte kosten) verbonden aan de uitvoering van de Opdracht aan de Opdrachtgever in rekening brengen.
6.3 De door Flextra Vertaalservice gehanteerde tarieven en geoffreerde bedragen zijn exclusief btw.
6.4 Flextra Vertaalservice is gerechtigd de overeengekomen Opdrachtsom te verhogen indien de Opdrachtgever onder meer extra bewerkelijke tekst, onduidelijke kopieën, ondeugdelijke computerprogrammatuur of databestanden aanlevert die Flextra Vertaalservice tot meer werkzaamheden en/of kosten nopen dan Flextra Vertaalservice bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten. Dit meerwerk wordt in rekening gebracht tegen het uurtarief als vermeld in de Opdrachtbevestiging, dan wel tegen het uurtarief van € 59,95 (exclusief btw) indien dit niet bij opdracht is overeengekomen.
6.5 Flextra Vertaalservice kan vooruitbetaling eisen indien dit in de Opdrachtbevestiging zo is vermeld.
6.6 Bij niet tijdige vooruitbetaling of niet tijdig verstrekken van de verlangde zekerheidstelling door Opdrachtgever kan Flextra Vertaalservice niet ertoe worden gehouden te leveren en mag zij zich expliciet beroepen op het haar toekomende opschortingsrecht. Flextra Vertaalservice is alsdan tevens ertoe gerechtigd na schriftelijke ingebrekestelling van Opdrachtgever de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden zonder dientengevolge tot enige (schade)vergoeding te kunnen worden gehouden.
6.7 Het niet tijdig verstrekken van de vereiste vooruitbetaling of zekerheid maakt dat Flextra Vertaalservice in geen geval nog door Opdrachtgever gehouden kan worden aan enige leveringstermijn. Partijen beschouwen die termijn alsdan als niet meer van toepassing zijnde op de Overeenkomst.
6.8 Al hetgeen Flextra Vertaalservice van de Opdrachtgever te vorderen heeft, is onmiddellijk opeisbaar indien en voor zover de Opdrachtgever met betaling in gebreke blijft, of in geval van faillissement, surseance van betaling, stillegging der bedrijfsactiviteiten of liquidatie van de onderneming van de Opdrachtgever.
6.9 Flextra Vertaalservice factureert alle door de Opdrachtgever verstrekte opdrachten maandelijks middels een verzamelfactuur uit, behoudens indien dit expliciet afwijkend met de Opdrachtgever vooraf is overeengekomen. De Opdrachtgever en Flextra Vertaalservice kunnen tevens overeenkomen dat de Opdrachtgever een bepaalde hoeveelheid (‘Batch’) vertaalwerk (benoemd aan de hand van het aantal te vertalen woorden) inkoopt, welke Batch Flextra Vertaalservice dan vooraf (al dan niet deels) aan de Opdrachtgever bij factuur in rekening brengt, een en ander als vermeld in de Opdrachtbevestiging.
6.10 Facturen dienen uiterlijk binnen 30 kalenderdagen na de factuurdatum (of binnen een andere schriftelijk vermelde termijn), zonder enige aftrek of korting volledig te worden voldaan in de valuta waarin de factuur is opgesteld.
6.11 Voor zover wettelijk toegestaan wordt ieder beroep op enig recht van opschorting of verrekening voor Opdrachtgever uitgesloten.
6.12 Bij niet tijdige betaling is de Opdrachtgever onmiddellijk en zonder nader vereiste ingebrekestelling in verzuim. Zodra de Opdrachtgever in verzuim is, is hij tot de dag der volledige betaling de wettelijke handelsrente verschuldigd over het bedrag dat hij aan Flextra Vertaalservice verschuldigd is.
6.13 Indien de Opdrachtgever met tijdige en volledige betaling in gebreke blijft, komen voor zijn rekening alle door Flextra Vertaalservice te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten tot inning of verhaal van de vordering.

Artikel 7. Klachten en geschillen

7.1 Flextra Vertaalservice zal duidelijk kenbaar maken aan Opdrachtgever wanneer het Werk voltooid is. Opdrachtgever is dan ertoe gehouden binnen 14 dagen daarna het Werk te beoordelen en eventuele klachten over het geleverde werk binnen deze termijn schriftelijk aan Flextra Vertaalservice kenbaar te maken (klachtplicht). De last om te bewijzen dat het geleverde Werk non-conform is, rust op de Opdrachtgever. Het indienen van een klacht ontslaat de Opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.
7.2 De Opdrachtgever kan in geen geval nog een beroep doen op non-conformiteit van het Werk indien hij niet voldoet aan het gestelde in dit artikel inzake de klachtplicht.
7.3 Indien de Opdrachtgever de juistheid van het geleverde Werk in twijfel trekt (klacht) en Flextra Vertaalservice vervolgens aannemelijk kan maken dat het geleverde Werk niet onjuist is, is Flextra Vertaalservice gerechtigd de in verband daarmee gemoeide tijd en overige gemaakte kosten volledig bij de Opdrachtgever in rekening te brengen tegen het uurtarief als vermeld in de Opdrachtbevestiging dan wel tegen het uurtarief van € 59,95 (exclusief btw) indien dit niet bij opdracht is overeengekomen.
7.4 Klachten kunnen geheel vrijblijvend en zonder enige erkenning van non-conformiteit door Flextra Vertaalservice in behandeling worden genomen indien Flextra Vertaalservice dat wenselijk acht. Indien Flextra Vertaalservice het Werk op verzoek van de Opdrachtgever wijzigt, houdt dat geen erkenning van non-conformiteit van het Werk in.
7.5 Indien de klacht tijdig is gemeld en door Flextra Vertaalservice als gegrond wordt erkend, is Flextra Vertaalservice ertoe gerechtigd om het geleverde Werk binnen een redelijke termijn, welke termijn minimaal 14 dagen na het uiten van de klacht bedraagt, te herstellen of aan te vullen. Indien Flextra Vertaalservice redelijkerwijs niet aan het verlangen van de Opdrachtgever tot herstel of aanvulling kan voldoen, kan Flextra Vertaalservice in overleg met de Opdrachtgever de Opdrachtsom naar beneden bijstellen.
7.6 Het recht van de Opdrachtgever om klachten in te dienen vervalt indien de Opdrachtgever een gedeelte van het geleverde Werk waarop de klacht betrekking heeft, heeft bewerkt of doen bewerken (waaronder begrepen: ten behoeve van het doeleinde waarvoor de tekst is bedoeld heeft gebruikt), ongeacht of hij het geleverde Werk vervolgens aan een derde heeft doorgeleverd.
7.7 Indien de Opdrachtgever Flextra Vertaalservice geen redelijke kans of termijn voor herstel of aanvulling biedt, ontstaat daarmee voor Flextra Vertaalservice het recht om de Overeenkomst op te zeggen zonder daarmee tot enige (schade)vergoedingsplicht gehouden te zijn.

Artikel 8. Aansprakelijkheid en vrijwaring

8.1 Voor zover mogelijk sluit Flextra Vertaalservice alle aansprakelijkheid jegens Opdrachtgever en derden van welke aard geheel uit.
8.2 Voor zover er sprake mocht zijn van enige aan Flextra Vertaalservice toerekenbare tekortkoming in het door haar geleverde Werk, kan zij door Opdrachtgever nimmer tot meer gehouden worden dan tot herstel van die tekortkoming zonder dat er een (aanvullende) schadevergoedingsplicht kan ontstaan.
8.3 Voor zover Flextra Vertaalservice toch aansprakelijk gehouden zou kunnen worden (ondanks voormelde algehele exoneratie en disculpatie) is de aansprakelijkheid van Flextra Vertaalservice in ieder geval beperkt tot maximum de Opdrachtsom die met Overeenkomst in kwestie gepaard gaat.
8.4 Alle aansprakelijkheid van Flextra Vertaalservice voor wat betreft indirecte schade, gevolgschade, bedrijfsschade, vertragingsschade en gederfde winst is in ieder geval uitgesloten.
8.5 Flextra Vertaalservice is nooit aansprakelijk voor kosten en/of schade ontstaan ten gevolge van het gebruik van informatietechnologie en telecommunicatiemiddelen of ten gevolge van het transport of de verzending van informatie(dragers) of de aanwezigheid van computervirussen in door Flextra Vertaalservice geleverde bestanden of informatiedragers.
8.6 Flextra Vertaalservice is niet aansprakelijk (i) voor kosten en schaden die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van schending van octrooien, licenties of andere rechten als gevolg van gebruik van door of vanwege de Opdrachtgever verstrekte gegevens en (ii) voor kosten en schaden die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van daden en nalatigheden van de Opdrachtgever.
8.7 De Opdrachtgever vrijwaart Flextra Vertaalservice tegen alle aanspraken van derden die voortvloeien uit (het gebruik van) het Werk.
8.8 De Opdrachtgever vrijwaart Flextra Vertaalservice tevens tegen alle aanspraken van derden wegens gestelde inbreuk op eigendoms-, octrooi-, auteurs- of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met de uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 9. Ontbinding, opschorting en overmacht

9.1 De Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Flextra Vertaalservice komt tot stand voor onbepaalde tijd, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.
9.2 Indien de Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan zijn verplichtingen voldoet, dan wel indien goede grond bestaat voor de vrees dat de Opdrachtgever niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens Flextra Vertaalservice te voldoen, alsmede ingeval van faillissement, surseance van betaling, schuldsaneringsregeling, stillegging, of liquidatie van de onderneming van de Opdrachtgever, is Flextra Vertaalservice bevoegd de Overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan op te schorten, zulks zonder dat Flextra Vertaalservice tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Ontbinding wordt tevens mogelijk voor Flextra Vertaalservice indien Opdrachtgever zich niet houdt aan de klachtplicht als bedoeld in artikel 7 en Flextra Vertaalservice onthoudt van een redelijke herstelkans.
9.3 Indien Flextra Vertaalservice door omstandigheden die niet voor haar risico komen of buiten haar macht liggen niet langer aan haar verplichtingen kan voldoen, heeft Flextra Vertaalservice, zonder rechterlijke tussenkomst het recht de Overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, dan wel gedurende de overmachtsperiode de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, zulks zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Flextra Vertaalservice onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de Overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, waaronder, maar daartoe niet beperkt, in ieder geval wordt aangemerkt brand, ongeval, ziekte, werkstaking (van bijvoorbeeld medewerkers en postbezorgers), oproer, oorlog, terroristische aanslagen, maatregelen van overheidswege, storingen in de dienstverlening van internetaanbieders, of andere omstandigheden waarop Flextra Vertaalservice geen invloed kan uitoefenen.
9.4 Zowel in geval van opschorting als gehele of gedeeltelijke ontbinding door Flextra Vertaalservice, is Flextra Vertaalservice gerechtigd terstond betaling te verlangen van de tot op dat moment uitgevoerde werkzaamheden, de gemaakte kosten en betaalde verschotten. Het bepaalde in artikel 5 omtrent de uitsluiting van het recht van Opdrachtgever op opschorting of verrekening blijft onverlet van kracht.

Artikel 10. Geheimhouding/verwerking persoonsgegevens

10.1 Flextra Vertaalservice zal de door de Opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie vertrouwelijk behandelen voor zover dit mogelijk is in verband met de uitvoering van de Opdracht. Flextra Vertaalservice zal haar medewerkers en eventueel in te schakelen derden tot geheimhouding verplichten, maar kan door Opdrachtgever nooit aansprakelijk worden gehouden voor schending van de geheimhoudingsplicht door deze medewerkers of derden.
10.2 De hiervoor aangehaalde verplichtingen van Flextra Vertaalservice tot geheimhouding gelden vice versa voor Opdrachtgever zonder enige beperking van diens aansprakelijkheid.
10.3 Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst door Flextra Vertaalservice persoonsgegevens worden verwerkt, zullen deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze door Flextra Vertaalservice worden verwerkt op een wijze die zoveel als mogelijk in overeenstemming is met het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en overige toepasselijke privacywetgeving. Flextra Vertaalservice is echter niet aansprakelijk voor enige schade aan de zijde van de Opdrachtgever of derden die het gevolg is van onder meer, maar niet uitsluitend, apparaten, netwerken, systemen, software, cloudgegevens, gegevensregisters, of dataverlies in de ruimste zin van het woord. De Opdrachtgever vrijwaart Flextra Vertaalservice ten aanzien van alle mogelijke aansprakelijkheden of boetes die voortvloeien uit de gegevensbeschermingsverplichtingen in de ruimste zin van het woord, daaronder begrepen onder meer, maar niet uitsluitend, AVG-boetes en alle aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn of worden verwerkt.
10.4 Flextra Vertaalservice verzamelt en verwerkt alleen persoonsgegevens waarvoor zij een grondslag voor de verwerking heeft.
10.5 Voordat de Opdrachtgever een Opdracht verstrekt, verwerkt Flextra Vertaalservice alleen persoonsgegevens voor zover dit noodzakelijk is voor het uitbrengen van een Offerte.
10.6 Opdrachtgevers (en derden) kunnen via een eenvoudig verzoek aan Flextra Vertaalservice hun rechten voortvloeiende uit de AVG uitoefenen. Flextra Vertaalservice streeft ernaar elk verzoek in dat verband binnen uiterlijk vier weken na ontvangst af te handelen.
10.7 Flextra Vertaalservice zal persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de uitvoering van de tussen Partijen overeengekomen Opdracht, tenzij:
a. de Opdrachtgever toestemming verleent voor een langere bewaartermijn of
b. Flextra Vertaalservice op grond van wettelijke bepalingen tot een langere bewaartermijn wordt verplicht of
c. deze zijn opgenomen in voor Opdrachtgever beheerde vertaalgeheugens, corpora of soortgelijke databases of gegevensverzamelingen die worden gebruikt ten behoeve van het verrichten van Werk.

Artikel 11. Auteursrecht

11.1 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, gaan de auteursrechten op het door Flextra Vertaalservice geleverde Werk pas over op de Opdrachtgever op het moment dat deze al zijn financiële en overige verplichtingen jegens Flextra Vertaalservice volledig en onverkort is nagekomen.
11.2 Bij het maken van vertalingen kan als hulpmiddel gebruik worden gemaakt van zogenaamde vertaalgeheugens. Voor zover er rechten, zoals auteursrechten of databankrechten, voortvloeien uit het gebruik van het vertaalgeheugen behoren deze toe aan Flextra Vertaalservice, tenzij anders overeengekomen voorafgaande aan het aangaan van deze Overeenkomst.

Artikel 12. Rechtskeuze en toepasselijk recht

12.1 Op alle Overeenkomsten tussen Flextra Vertaalservice en de Opdrachtgever en de daaruit voortvloeiende Overeenkomsten of afspraken is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 Partijen zullen zich tot het uiterste inspannen om geschillen ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst of enigszins daaruit voortvloeiend in onderling overleg op te lossen. Lukt dat niet, dan zullen dergelijke geschillen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Flextra Vertaalservice gevestigd is.

Artikel 13. Slotbepalingen

13.1 Bij afwijkingen tussen de verschillende vertalingen van deze Algemene Voorwaarden is te allen tijde de Nederlandse versie doorslaggevend en leidend voor wat betreft de behandeling van een geschil.
13.2 Opdrachtgever verklaart door het verstrekken van de Opdracht expliciet kennis te hebben genomen van deze Algemene Voorwaarden.
13.3 Flextra Vertaalservice hanteert een bewaartermijn voor wat betreft definitief geleverd Werk van 5 jaren. Voor zover gegevens langer bewaard moeten worden, dient Opdrachtgever dit uiterlijk bij het verstrekken van de Opdracht aan te geven. Flextra Vertaalservice behoudt zich alsdan het recht voor daarvoor aanvullende kosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen.
13.4 Deze Algemene Voorwaarden zijn onder nummer 14064514 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en gelden vanaf de datum van deponering, zijnde 12-01-2022.